فیلم های بلدرچین مزرعه سبز

مصاحبه های تلویزیونی استاد حامد سعیدی فرد مدیر مجموعه بلدرچین مزرعه سبز

سخنرانی استاد سعیدی در همایش کار آفرینی