فیزیولوژی گردن خون طیور ( قسمت سوم )

فیزیولوژی گردن خون طیور ( قسمت چهارم )

فیزیولوژی گردن خون طیور ( قسمت چهارم )

 

– دهلیز چپ
خون حاوی اکسیژن زیاد ودی اکسیدکربن کم ازریه ها وازطریق وریدهای ریوی
(سیاهرگهای ریوی) به داخل دهلیزچپ وازمیان دریچه دو لختی یا میترال به داخل بطن چپ هدایت می شود.
– بطن چپ
با انقباض بطن چپ خون ازطریق دریچه آئورت وشریان آئورت به تمام بافت های بدن می رسد.
– دهلیز راست
خونی که ازبافت های بدن که حاوی اکسیژن کم ودی اکسید کربن زیاد می باشد ازطریق وریدهای اجوف تحتانی وفوقانی به دهلیزراست وارد می شود وازمیان دریچه سه لختی یا تریکوسپید به بطن هدایت می شود.
– بطن راست
با انقباض بطن راست خون ازطریق دریچه ریوی و شریان ریوی به داخل ریه ها انتقال یافته تا درآنجا تبادل اکسیژن ودی اکسید کربن صورت گیرد.
گردش خون ششی
گردش خون ششی،به آن بخش ازگردش خون گفته می شودکه همه خون را درشش ها،به جریان می اندازد.خون کم اکسیژن،ازراه سیاهرگ های بزرگی،به نام بزرگ سیاهرگ پیشین وبزرگ سیاه رگ پسین،به دهلیزراست می رود.سپس،خون ازدریچه سه لختی گذشته،وارد بطن راست شده وازآنجا به درون سرخرگ ششی،پمپ می شود.
سرخرگ ششی،دوشاخه می شودوهرشاخه،به یکی ازشش ها می رود.هرشاخه،به رگهای کوچکتری به نام سرخرگ لبی،تبدیل می شودکه هرکدام به یکی ازبخش های(لب های)شش می رود.این رگها نیزتقسیم شده وسرانجام،آرتریول هاومویرگ های ششی را به وجود می آورند.مویرگ های ششی،با آلویول های ششی درارتباط هستند.دراینجا،کمترین مقدار بافت،هوای درون شش هاوخون مویرگی راازهم جدا می کند که تبادل گازها بین هوا وخون را آسان می سازد.
پس ازتبادل گازها،خون آبی رنگ وکم اکسیژن،به خون قرمزواکسیژن دار،تبدیل شده ووارد ونیول ها میشود.سرانجام،سیاهرگ های ششی،خون اکسیژن داررا به دهلیزچپ می ریزند؛ دراینجا،گردش خون ششی به پایان می رسد.
سرخرگها
سرخرگ هاازقلب آغازمی شوند وپس ازبیرون آمدن ازقلب،شاخه شاخه شده وسرانجام،به سرخرگ های بسیارریزی،به نام آرتریول تبدیل می شوند.آرتریول ها،بامویرگها ارتباط پیدا می کنند،ومویرگ ها،دوباره به هم می پیوندند وسیاهرگ های بسیارریزی،به نام ونیول را می سازند.ونیول ها به یکدیگرپیوسته ،وسیاهرگ های بزرگتررا می سازند؛سرانجام،سیاهرگ های بزرگ به قلب می پیوندند.
دیواره سرخرگ های بزرگ،الاستیک وکشش پذیراست.دیواره سرخرگ های متوسط،مقدار زیادی ماهیچه صاف داردکه قطردهانه رگ را کنترل کرده ودرنتیجه،مقدارخونی راکه از سرخرگ عبورمی کند،تنظیم می کنند.
بخش پایانی آرتیریول ها نیزماهیچه صاف دارد،ومقدارخون واردشده به مویرگ هاراکنترل می کند.نیروی موجود دردیواره آرتیول ها،موجب حفظ فشارخون در سیستم سرخرگی می شود.الاستیسیته دیواره سرخرگ های بزرگ،برای حفظ فشارخون،هنگام انبساط قلب، ضروری است.
سرخرگ های کلیوی
سرخرگهای کلیوی،به کلیه ها خون می رسانند.یک جفت هستند.این سرخرگها،پس از سرخرگ مزنتریک پیشین قراردارند.درحیوان نر؛سرخرگهای بیضه(سرخرگهای اسپرماتیک درونی)،پس ازسرخرگ کلیوی همان سمت،جدا می شوند.درماده،سرخرگهای تخمدانی (سرخرگهای رحمی-تخمدانی)،ازهمین موقعیت،جدا می شوند.این سرخرگها،خون خون را به تخمدانها وبخش های پیش رحم می برند.
گردش خون باب جگر
خون سیاهرگی معده،روده ها،پانکراس(لوزالمعده) وطحال،ازراه سیاهرگ باب به جگر منتقل شده، ودرآنجا پالایش می شود.سیاهرگ باب،پس ازورودبه جگر،به شاخه های کوچک تری تبدیل شده وسرانجام،به سینوس های(شبکه مویرگی)جگرختم می شود.دراین بخش،خون با سلول های جگرتماس پیدا می کندوپس ازآنکه تحت تاثیرسلول های جگرقرارگرفت،به سیاهرگ مرکزی هریک ازلب های جگرمی رود.سیاهرکهای مرکزی به هم می پیوندند وسرانجام،سیاهرگ جگررا می سازندکه به بزرگ سیاهرگ پسین می پیوندد.
سیسنم باب،به سسیتم خونی گفته می شودکه درآن،یک سیاهرگ،به شبکه ای مویرگی تبدیل شودکه دوباره به هم پیوسته تایک سیاهرگ دیگررابه وجود آورند.بین هیپوتالاموس وهیپوفیز پیشین نیزیک سیستم باب،به نام سیستم باب هیپوتالاموس-هیپوفیزوجود داردکه هورمون های هیپوتالاموس رابه سلول های هیپوفیزمی رساند.درپرندگان وبرخی خزندگان ودوزیستان، بخشی از خون اندام های حرکتی پسسین،به کلیه ها وارد می شودویک سیستم باب رابه وجود می آورد.

برای مشاهده خبر “ فیزیولوژی گردن خون طیور ( قسمت سوم ) ” لطفا کلیک نمایید .
شما میتوانید با عضویت در ” پیج بلدرچین مزرعه سبز ” از آخرین قیمت های بازار باخبر شوید.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × چهار =