فیلم های بلدرچین مزرعه سبز

مصاحبه های تلویزیونی استاد حامد سعیدی فرد مدیر مجموعه بلدرچین مزرعه سبز

نحوه تشخیص نر و ماده
حامد سعیدی فرد در برنامه کارآفرینان
سخنرانی استاد سعیدی در همایش کار آفرینی