معرفی حامد سعیدی فرد ، مدیر سیات و مجموعه بلدرچین مزرعه سبز