فیزیولوژی گردن خون طیور ( قسمت سوم )

فیزیولوژی گردن خون طیور ( قسمت دوم )

فیزیولوژی گردن خون طیور ( قسمت دوم )

دیواره قلب از3لایه،تشکیل شده است
1-لایه بیرونی یا اپی کاردیوم که همان ویسرال پری کاردیوم است.
2-درونی ترین لایه،به نام اندوکاردیوم،یک لایه نازک ازبافت پوششی(اندوتیلیوم)سیستمی رنگی است.این لایه،سطح درونی دیواره رگ هاوقلب را می پوشاند.
3-بین دو لایه بالا،یک لایه ماهیچه ای به نام مایوکاردیوم یا ماهیچه قلب،قراردارد.
– درداخل قلب، چهار بخش یا محفظه جداگانه وجود دارد، سمت راست قلب که از دهلیز راست و بطن راست تشکیل می شود، خون کم اکسیژن را دریافت می کند. درسمت چپ قلب، دهلیز چپ و بطن چپ خون تازه و پر اکسیژن را دریافت می کند.
– قلب بین دو ریه بر روی دیافراگم ( ورقه عضلانی گنبدی شکلی که سینه و شکم را از هم جدا می کند ) قرار دارد. در حدود دو سوم قلب در سمت بدن قرار دارد، ماهیچه قدرتمند قلب به طور مداوم منقبض می شود و خون را از قلب به دیگر قسمت های بدن می راند. این نوع خاص ماهیچه هیچگاه خسته نمی شود و فقط در قلب وجود دارد.
حفره های قلب
حفره های قلب،قلب رابه دوبخش ،به نامهای قلب راست وچپ تقسیم می کنند.هر طرف قلب،محفظه ای داردکه خون را از دیگر اندام های بدن دریافت می کند وبه آن،دهلیز می گویند.محفظه ای دیگر،خون را به اندام های بدن می فرستدوبه آن،بطن گفته می شود.بین هر دهلیزوبطن ،دریچه ای بنام دریچه دهلیزی-بطنی(دریچهAV)وجوددارد.
به دریچه ای که بین دهلیزچپ وبطن چپ قراردارد،دریچه دولختی یا بای کاسپیدو یا میترال، وبه دریچه ای که بین دهلیزراست وبطن راست واقع شده است،دریچه سه لختی یاترای کاسپیدمی گویند.دریچه مسترال ارای دوزبانه ودریچه سه لختی دارای سه زبانه است.هر زبانه،تقریبا به شکل یک سه ضلعی است.لبه بالایی زبانه ها،به دیواره درونی بطن(درمحل پیوند دهلیزوبطن)،چسبیده است ولبه آزادزبانه ها،به وسیله چندین رباط تندون مانند(کوردی-تندبنب)،به دیواره بطن می پیوندد.
یک دریچه سه لختی(دریچه سینی)،درپیوندگاه آئورت وبطن چپ وهمچنین،درپیوندگاه سرخرگ ششی وبطن راست،وجود دارد.این دریچه ها،ازبازگشت خون سرخرگی به بطنها، جلوگیری می کند.

برای مشاهده خبر “ فیزیولوژی گردن خون طیور ( قسمت اول ) ” لطفا کلیک نمایید .
شما میتوانید با عضویت در ” پیج بلدرچین مزرعه سبز ” از آخرین قیمت های بازار باخبر شوید.
فیزیولوژی گردن خون طیور ( قسمت سوم )

فیزیولوژی گردن خون طیور ( قسمت اول )

فیزیولوژی گردن خون طیور ( قسمت اول )

 

دستگاه گردش خون دربرگیرنده قلب،رگ های خونی ودستگاه لمفاوی است. به رگهایی که خون را از قلب دورمی کنند،سرخرگ وبه آنهایی که خون را به سوی قلب برمی گردانند، سیاهرگ گفته می شود.رگهای لمفاوی،مایع بافتی را به سیاهرگهای بزرگ بدن می رسانند.
قلب
قلب اساساً یک پمپ عضلانی توخالی است که بدون توقف خون را به سراسربدن پمپ می کند.اگر چه قلب چندان بزرگترازمشت دست نیست ولی …..
رگهای خونی بزرگی که به قلب متصل اند، خون را به ریه ها وبدن می برند وبازمی گردانند،رگهای خونی کوچکتری که روی سطح قلب قراردارند،غذا واکسیژن را به آن رسانده ومحصولات دفعی ازقبیل دی اکسیدکربن را ازآن خارج می کنند.
بخش بیشترقلب راکیسه پری کاردیوم دربرمی گیرددرون این کیسه کاملا بسته،مقداربسیار اندکی مایع(برای لغزنده کردن)موجود است.وضعیت قرارگرفتن قلب دراین کیسه،مانند فرو بردن مشت دریک بالن پرازهوا است.
این وضعیت،دولایه کاملا مشخص دراین کیسه به وجود می آورد.به لایه درونی که سطح بیرونی قلب را می پوشاند،ویسرال پری کاردیوم وبه لایه بیرونی،پارایه تال پری کاردیوم،گفته می شود.
سیتم هدایتی قلب
ضربان قلب،دربخشی ازقلب،به نام گره سینوسی-دهلیزی((SA-nodeآغازمی شود؛این گره را گام ساز(پیش گام)قلبی نیز می گویند.این گره،دسته ای از سلول های ویژه قلب است که در پیوندگاه بزرگ سیاهرگ پیشین ودهلیزراست قراردارند.ایمپالس عصبی آغاز شده دراین گره،به دهلیزها منتقل،وموجب منقبض شدن آنها(سیستول دهلیزی)می شود.گره دیگری،به نام گره دهلیزی-بطنی(AV-node )که درون دیواره بین دهلیزهاقراردارد،ایمپالس عصبی را به ماهیچه بطن ها،منتقل می کند.این ایمپالس،از راه بارهایی به نام دسته دهلیزی-بطنی یا دسته هیس وهمچنین،شبکه پورکینجی به بطن ها منتقل می شود وسیستول بطنی رادرپی خواهد داشت.گروه سینوسی-دهلیزی،زودترازدیگربخش های سیسیتم هدایتی قلب،دی پولاریزه می شود واز این رو،پیش از آنکه این بخش هابه خودی خود،دی پولاریزه شوند،آنها راتحریک می کند.
تنظیم ضربان قلب
تنظیم بسامد ضربان قلب به وسیله سیستم هدایتی قلب،برای کارکردن منظم قلب،بدون نیازبه کنترل عصبی،کافی است اما بسامد ضربان قلب وقدرت انقباض ماهیچه قلب به وسیله اعصاب اتونومیک کنترل می شوند.تحریک عصب واگ،فعالیت قلب را کاهش می دهد ولی تحریکات سمپاتیکی موجب افزایش کارقلب می شوند.به طورکلی،ضربان قلب درجانوران کوچکتر،بیشتراست وبا افزایش وزن جانور،کاهش می یابد.
کنترل عصبی دستگاه گردش خون،بوسیله مرکزقلبی-عروقی(درمدولای مغز)انجام می شود. مراکزبرترمغز(مانندکورتکس ودستگاه لیمبیک)پیام های رابه این مرکزمی فرستند.
گیرندهای شیمیایی،فشاروپروپریوسپتورها(که بروزحالت دراندام هاوماهیچها رادرک می کنند)،پبام هایی رابه مرکزقلبی-عروقی می فرستندوموجب تنظیم بسامد ضربان قلب می شوند.هورمونها ویونها(سدیم،پتاسیم وکلسیم)نیزآثارمهمی برقلب می گذارند.هورمونهای اپی نفرین ونوراپی نفرین،کارایی پمپ قلب را افزایش می دهند؛این هورمونها،بسامد ضربان قلب وقدرت انقباض ماهیچه ای را افزایش می دهند.هورمون تیروکسین نیزتاثیرات همانندی دارد. ناهنجاریهای تعادل غلظت یونهادرمایع درون سلولی وبرون سلولی نیزبرکارقلب تاثیرمی گذارد.افزایش غلظت یونهای سدیم یا پتاسیم درخون،بسامد ضربان قلب وقدرت انقباض آن راکاهش می دهد.افزایش اندکی درغلظت یون کلسیم برون سلولی،بسامی وشدت ضربان قلب راافزایش می دهد.سن،جنس،وضعیت فیزیکی بدن نیزبرکارقلب اثرمی گذارند.

 

برای مشاهده خبر ” تخم مرغ از نگاهی ویژه تر ” لطفا کلیک نمایید .
شما میتوانید با عضویت در ” پیج بلدرچین مزرعه سبز ” از آخرین قیمت های بازار باخبر شوید.
تخم مرغ از نگاهی ویژه تر

تخم مرغ از نگاهی ویژه تر

تخم مرغ از نگاهی ویژه تر

 

در گذشته متخصصان بر این باور بودند که تخم مرغ یک ماده غذایی نامناسب بوده و مصرف آن برای بدن مضر می باشد ، اما تحقیقات جدید نتیجه ی کاملا متفاوتی را نشان می دهد. تخم مرغ نه تنها برای بدن مضر نیست ، بلکه فواید باورنکردنی زیادی نیز به همراه دارد.
در مطلب پیش رو ۵ دلیل خوب برای مصرف تخم مرغ ارائه می دهیم و تصمیم به عهده ی خودتان می گذاریم که از این ماده ی غذایی مفید استفاده کنید با نه. تخم مرغ برای سلامتی بدن بسیار مفید است. تخم مرغ را به صورت کامل مصرف کنید زیرا ۹۰ درصد کلسیم و آهن آن در زرده ی آن و نصف پروتئین های آن در سفیده می باشد.
اگر علاقه ی چندانی به تخم مرغ ندارید و این ماده ی غذایی را از برنامه ی غذایی تان حذف کرده اید این ۵ دلیل تلنگری خواهد بود تا نظرتان راجع به آن عوض شود. با ما همراه باشید.

تخم مرغ سرشار از ویتامین است
همین تخم مرغ کوچک حاوی ویتامین های ضروری متفاوتی است که برای سلامت بدن لازم هستند از قبیل:
ویتامین B۲ که باعث می شود بدن مواد غذایی را به انرژی تبدیل کند.
ویتامین B۱۲ که برای تولید گلبول های قرمز ضروری است.
ویتامین A یا همان رتینول که قوه ی بینایی را تقویت می کند.
ویتامین E که با رادیکال های آزاد مبارزه می کند. رادیکال های آزاد به سلول ها و بافت های بدن آسیب می زند که دلیل اصلی ابتلا به سرطان است.
باید بدانید که ویتامین A و B۲ همچنین برای رشد مفیدند. حتماً به کودکانتان تخم مرغ بدهید. مصرف تخم مرغ برای رشد آن ها بسیار مفید است.

تخم مرغ تخم مرغ همیار لاغری است
حتماً تعجب کردید؟ تخم مرغ را چه به لاغری؟ بدون شک پیش از این بارها شنیده اید که تخم مرغ باعث چاقی می شود یا برای سلامتی مضر است. اما باید بدانید که نتایج پژوهشی که در Rochester Center for Obesity Research انجام شده نشان می دهد مصرف تخم مرغ برای صبحانه باعث می شود که ۴۰۰ کالری کمتری دریافت کنید. این میزان کاهش کالری به این معنی است که در ماه ۱٫۳ کیلو گرم وزن کم می کنید.
احتمالاً دلیل این مسئله این است که تخم مرغ احساس سیری طولانی مدتی تولید می کند و بعد از خوردن آن شما نیازی به مصرف میان وعده احساس نخواهید کرد. درست است که تخم مرغ حاوی کلسترول است اما هیچ دلیل قانع کننده ای وجود ندارد که تخم مرغ میزان کلسترول خون را افزایش می دهد.

تخم مرغ سرشار از مواد معدنی ضروری است
تخم مرغ سرشار از آهن، روی و فسفر است که بدن به آن ها نیاز فراوانی دارد. خانم ها بعد از عادت ماهیانه این مواد معدنی را از دست می دهند و باید آن را جبران کنند در غیر این صورت کمبود این مواد باعث ایجاد احساس خستگی در آن ها شده و زود رنج و پرخاشگر می شوند.
محققان دانشگاه Caroline du Nord فرانسه مشاهده کردند که یکی از ترکیبات زرده ی تخم مرغ به نام کولین choline احتمال ابتلا به سرطان سینه را به میزان ۲۴ درصد کاهش می دهد.
روی یا همان زینک یکی از عناصر ضروری است که سلامت سیستم ایمنی بدن را تضمین می کند و باعث می شود بدن مواد غذایی مصرفی را به انرژی تبدیل کند. فسفر یک نقش کلیدی در تأمین سلامت استخوان ها و دندان ها ایفا می کند.
علاوه بر این تخم مرغ حاوی ید نیز هست که برای هورمون های تیروئید حیاتی محسوب می شود و سلنیوم موجود در آن، آنتی اکسیدانی است که در مقابله با سرطان موثر عمل می کند.

تخم مرغ کالری کم و پروتئین خوبی دارد
یک عدد تخم مرغ متوسط ۷۰ تا ۸۵ کالری و ۶٫۵ گرم پروتئین دارد. سه عدد تخم مرغ (۲۱۰ تا ۲۲۵ کالری) حاوی ۱۹٫۵ گرم پروتئین است. زنان به طور متوسط روزانه به ۵۰ گرم پروتئین نیاز دارند.
یعنی اینکه ۳ عدد تخم مرغ نیمی از نیاز های روزانه ی آن ها را تأمین می کند. البته توجه داشته باشید که نیاز به پروتئین در افراد مختلف با توجه به وزن و میزان فعالیت های روزانه ی آن ها متفاوت است و لازم نیست همه نیازهای یک فرد به پروتئین فقط با یک ماده غذایی تامین شود. توصیه می کنیم برای شناخت میزان نیازتان با پزشک مشورت کنید.
یک بشقاب املت با ۳ عدد تخم مرغ به همراه نان کافی است تا چندین ساعت احساس سیری کرده و نیازی به خوردن غذا احساس نکنید.

تخم مرغ با سرطان سینه مقابله می کند
نتایج پژوهشی که در سال ۲۰۰۳ در دانشگاه هاروارد انگلیس انجام شد نشان می دهد نوجوانانی که روزانه ۳ عدد تخم مرغ مصرف می کنند در سنین بزرگسالی کم تر به سرطان سینه مبتلا می شوند. در سال ۲۰۰۵ پژوهش های دیگری انجام شد و محققان ثابت کردند زنانی که در هفته ۶ عدد تخم مرغ می خورند ۴۴ درصد کمتر از زنانی که در هفته ۲ عدد یا کمتر تخم مرغ می خورند به سرطان سینه مبتلا می شوند.
در آوریل سال ۲۰۰۸، محققان دانشگاه Caroline du Nord فرانسه مشاهده کردند که یکی از ترکیبات زرده ی تخم مرغ به نام کولین choline احتمال ابتلا به سرطان سینه را به میزان ۲۴ درصد کاهش می دهد. مصرف دو عدد تخم مرغ برای صبحانه نصف نیاز روزانه ی بدن را به این ماده تأمین می کند.

برای مشاهده خبر ” بیماری لارنگوتراکیت عفونی ” لطفا کلیک نمایید .
شما میتوانید با عضویت در ” پیج بلدرچین مزرعه سبز ” از آخرین قیمت های بازار باخبر شوید.
بیماری لارنگوتراکیت عفونی

بیماری لارنگوتراکیت عفونی

بیماری لارنگوتراکیت عفونی

 

بیماری لارنگوتراکیت عفونی یا تورم حنجره و نای عفونی یکی از مسری ترین بیماری های تنفسی در میان گلۀ مرغ تخمگذار است که صنعت مرغداری به خوبی با آن آشناست.

بیماری لارنگوتراکیت عفونی و نحوۀ تشخیص آن
بیماری لارنگوتراکیت عفونی یا تورم حنجره و نای عفونی یکی از بیماری های مربوط به صنعت مرغداری است که به لحاظ اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد. عامل این بیماری را ویروس تبخال می دانند که توسط پرندۀ آلوده و از طریق تماس مستقیم پرنده یا ترشحات تنفسی یا دفعی پرندۀ آلوده به پرندگان دیگر منتقل می شود.
عفونت ممکن است به صورت نهفته باشد، به این صورت که در بدن پرنده وجود دارد اما علائم ندارد و پرنده ناقل این بیماری باشد و بیماری را به سایر طیور فارم و یا حتی فارم های دیگر منتقل کند.
از آنجایی که این یک بیماری تنفسی است نشانه های رایجی مثل آبریزش بینی که حتی ممکن است همراه با خون باشد، التهاب و قرمزی چشم و تنفس صدا دار و با بینی گرفته دارد. بیماری به شدت واگیردار است و تحقیقات نشان داده که شدت واگیر در میان گلۀ طیور معمولاً 50 تا 100 درصد است و میزان مرگ و میر نیز بین 10 تا 70 درصد می باشد. چنانچه طیور در سن تخمگذاری باشند معمولاً کاهش در تولید تخم مرغ دیده می شود.
اصولاً پس از دو تا 3 هفته عفونت کم کم برطرف می شود اما در طول این مدت تولید به طرز چشمگیری افت دارد. حتی پس از بهبودی کامل نیز این طیور به عنوان ناقل مادام العمر شناخته می شوند که برای طیور دیگر خطرناک است.
با آلوده شدن طیور درمان مشخصی برای آن وجود ندارد اما آنتی بیوتیک برای عفونت های ثانویه استفاده می شود. محصولات گیاهی درمانی با خاصیت ضد التهابی می تواند به تسکین طیور آلوده کمک کند.
محافظت از طیور در مقابل لارنگوتراکیت عفونی
بهترین راه پیشگیری و کاهش شیوع بیماری، رعایت پروتکل های بهداشتی در فارم است. محدودیت تردد به مرغداری، ضد عفونی کردن پاپوش ها قبل و بعد از رفت و آمد به مرغداری، کنترل جوندگان همگی از تدابیری هستند که فارم را از شیوع بیماری مصون و ایمن نگه می دارد.
از اوایل دهه 60 میلادی تولیدکنندگان مرغداری از واکسیناسیون به عنوان اصلی ترین شیوه برای کنترل بیماری استفاده می کردند. با گسترده تر شدن تحقیقات و نوآوری در علم، واکسیناسیون جدیدی در دسترس قرار گرفت که جوجه ها را در مقابل 3 بیماری عفونی مصون می ساخت: ویروس نیوکاسل، لارنگوتراکیت (ILT)، و بیماری مارک. با این اقدام هم طیور استرس کمتری را تحمل می کنند و هم در وقت کاری مرغدار بیشتر صرفه جویی می شود.
روش انجام آن هم در جوجه کشی و به دو صورت است: تزریق و فرو بردن سوزن درون تخم مرغ و یا تزریق زیر جلدی برای جوجه های یک روزه.
از آنجائیکه این واکسن یک واکسن ترکیبی دوگانه است با برداشتنِ کد بندی های ویروس نیوکاسل و لارنگوتراکیت و تزریق آن در ناقل ویروس تبخال بوقلمون اقدام می کنند که خود به عنوان میزبان عمل می کند. بدین ترتیب بیماری های نیوکاسل و لارنگوتراکیت عفونی دیگر از پرنده ای به پرندۀ دیگر سرایت نمی کند و علائم بالینی نشان نمی دهد.
مطالعات به عمل آمده به خوبی نشان داده که بیماری لارنگوتراکیت عفونی چه تأثیرات منفی و طولانی مدتی را بر روی طیور و تولیدات مرغداری به جا می گذارد بنابراین استعمال این واکسن بر روی طیور ضمن اینکه راه حل آسان تری برای مرغداران محسوب می شود از طیور نیز به خوبی در مقابل این بیماری محافظت می کند.

برای مشاهده خبر ” عوامل موثر باروری شترمرغ ( قسمت سوم ) ” لطفا کلیک نمایید .
شما میتوانید با عضویت در ” پیج بلدرچین مزرعه سبز ” از آخرین قیمت های بازار باخبر شوید.
عوامل موثر باروری شترمرغ

عوامل موثر باروری شترمرغ ( قسمت سوم )

عوامل موثر باروری شترمرغ ( قسمت سوم )

7- باردار کردن یا تلقیح مصنوعی 15 (Al)
این کار یکی از مهمترین تکنیک های مورداستفاده برای اصلاح ژنتیکی در حیوانات است . روشهایی برای بارور کردن روی خوک٬ گاو ٬ گوسفند٬ بز٬اسب٬سگ٬ مرغ و خروس اتخاذ شده است .اساساً (Al) شامل چند مرحله است : جمع آوری مایع حاوی اسپرم ٬ارزیابی آن٬ نگهداری و رقیق کردن و نهایتاً بارورکردن پرنده های ماده ٬ تلاشهای زیادی برای انجام موفق این طرح روی شتر مرغ در آمریکا صورت گرفته است و محاسنی نیز برای این صفت خواهد داشت .

8- عوامل محیطی
اکثر پرندگان با تغییرطول روشنایی روز برای شروع جفت گیری تحریک میشوند این مطلب در مورد شتر مرغ هم صادق است . با افزایش طول روز٬ متابولیسم پرنده٬ (در جنس ماده ونر)تغییر میکند و شرایط مناسب برای تولید تخم و اسپرم ایجاد میشود . برنامه ریزی های مناسب و دمای بسیار بالا یا پایین و بارش باران نیز میتواند تاثیر گذار باشد .این تاثیر ممکن است غیر مستقیم باشد ٬یعنی میزان اشتهای پرنده را کم کند و یا مستقیماً تعداد جفتگیری را کم کند . عوامل دیگری مثل وجود خطوط فشار قوی و یا پرندگان و حیوانات شکارچی و تجهیزات مزرعه ممکن است در رفتار جفتگیری پرندگان خلل ایجاد کند . ازدحام بیش از حد تاثیر منفی خواهد گذاشت . چون فضای کافی و مناسب برای جفت گیری وجود ندارد .

9- محوطه  جفت گیری
اساساًباید گفت که هر چه محوطه بزرگتر باشد ٬بهتر است . اما بهره گرفتن از محیط بسیار بزرگ هزینه های زیادی دارد . بنابر این بایدتصمیم عاقلانه ای برای اندازه  محوطه گرفت . کمیته رعایت حقوق حیوانات در انگلیس پیشنهاد میکند که هر آکر (4/0 هکتار) نباید بیش از12 شتر مرغ باشد . این میزان بیشترین حد را نشان میدهد .  شتر مرغ طبیعتاً از محیط های باز استقبال میکند . واضح است که شتر مرغ هایی که در مزارع نگهداری می شوند از محیط های بزرگ استفاده نمی کنند (حتی اگر قیمت زمینی کم باشد )اما این پرنده باید فضای کافی برای قدم زدن ٬دویدن٬به دنبال علوفه رفتن و حرکت نر و ماده برای انتخاب یکدیگر را داشته باشند . بنابراین حد اقل فضا برای 2 یا 3 شتر مرغ بالغ (یا یک شترمرغ نر و 2 ماده )501 هکتار است . برابر با 25/0 آکر. اگر تعداد بیشتری در یک فضا نگهداری شوند مسلماًمحوطه باید بزرگتر شود . یعنی حد اقل 3/0 هکتار برابر 75/0 آکر برای 4 تا6  شتر مرغ و 6/0 هکتار برابر با 5/1 آکر برای 8 تا 12 پرنده و این روند به همین ترتیب به نسبت ادامه می یابد . البته لازم به ذکر است که شتر مرغ در فضای مناسب بهتر جفت گیری می کند (یعنی محطه ای بیش از حداقل میزان بیان شده) . فضاهای مناسب با جذب مناسب آب و کف ماسه ای را باید برای فضای تولید مثل شتر مرغ انتخاب کرد . اطراف این محوطه باید با ارتفاعی حداقل برابر 5/1 متر محصور شود . این حصارها باید چوبی یا سیمی باشد . گوشه های محوطه باید ترجیحاً گرد باشد که خطرات برخورد و ضربه دیدن را کاهش دهد . پیشنهاد میشود که فضایی مثل راه رو بین حصارهای محوطه ها وجود داشته باشد تا بدین ترتیب از جنگ و درگیری بین شتر مرغان نر جلوگیری شود .

10- جمع آوری و نگهداری تخم
تخم ها معمولاًجمع آوری می شوند و برای جوجه کشی نگهداری میشوند . این مطلب امری عادی در شرکت ها و در مزارع تجاری است . تخم ها جمع آوری می شوند تا به تعدادی برسند که یک دستگاه جوجه کشی را پر کنند . نگهداری صحیح تخم ها قبل از قرار گرفتن در دستگاه به اندازه خود عملیات جوجه کشی اهمیت دارد . جابه جایی های شدید و بی دقتی در حمل و نقل باعث آسیب دیدن ساختار داخلی تخم میشود وبه جنین صدمه می زند . پس از حمل و نقل پیشنهاد میشود که تخم ها را برای مدت 24 ساعت قبل از قرار دادن در دستگاه بی حرکت بگذارید .

جمع آوری تخم
آلودگی های باکتری ممکن است یک تخم کاملاًسالم را خراب کند و از بین ببرد . باکتری میتواند از طریق روزنه ها روی سطح پوسته تخم مرغ وارد شود . این مساله درصورتی که تخم کثیف یا خیس باشد سرعت بیشتری پیدا میکند .

برای مشاهده خبر ” عوامل موثر باروری شترمرغ ( قسمت دوم ) ” لطفا کلیک نمایید .
شما میتوانید با عضویت در ” پیج بلدرچین مزرعه سبز ” از آخرین قیمت های بازار باخبر شوید.
عوامل موثر باروری شترمرغ

عوامل موثر باروری شترمرغ ( قسمت دوم )

عوامل موثر باروری شترمرغ ( قسمت دوم )

4- عوامل ژنتیکی(وراثت)
از این لحاظ تفاوت قابل توجهی بین گونه های مختلف شتر مرغ و یا گونه های اصلاح شده وجود دارد .همانطور که در نوع طاووسیان اهلی اسپرم سازی ارثی است در مورد شتر مرغ هم مطلب به همین شکل است . از برخی گزارشها و تحقیقات در این خصوص در می بابیم که شتر مرغ گردن قرمز کمی بیشتر دارای انرژی و تمایل جنسی است. نطفه دار بودن تخم در این پرندگان کمی بیشتر است و پرنده توانایی جفت گیری با ماده های بیشتری را دارد . متاسفانه مقایسه ای بین کیفیت مایع حاوی اسپرم در زیر گونه های شتر مرغ صورت نگرفته است.5- تغذیه
این مورد برای پرندگان در حال رشد و بزرگسالان بسیار مهم است . تغذیه خوب پرنده را به حداکثر توانایی تولید مثل می رساند . کمبود های اصلی یا فرعی در کیفیت یا کمیت غذایی میتواند تاثیر مثبت ومنفی روی تولید تخم وعوامل دیگر بگذارد . مثلاً گرسنگی برای 6 روز می تواند منجر به کاهش قابل توجه در مایع حاوی اسپرم شود و دلیل آن کاهش ترشح برخی هورمونهای مربوطه در بدن است . وقتی که سوء تغذیه به شکل حاشیه ای باشد ٬شتر مرغ ماده تخم گذاری خود را به وزن طبیعی تخم انجام میدهد ولی شتر مرغ نر توانایی تولید میزان مناسب مایع حاوی اسپرم را ندارد تا بتواند تمام تخم ها را نطفه دار کند . کلسیم تاثیر بسزایی روی ارگان های تولید مثل خصوصاً در پرنده ماده دارد . پرنده نر باید رژیمی داشته باشد که شامل 3تا4 درصد کلسیم باشد . کمبود در این مواد ممکن است باعث کم کاری و ناتوانی بیضه ها شود . وقتی که فصل تولید تمام شد ٬پیشنهاد میشود که پرنده نر جدا شود و رژیم غذایی با کلسیم کم داشته باشد . این جریان تا فصل بعدی ادامه خواهد داشت . شتر مرغ های نر جوان باید به شکل جداگانه تغذیه شوند تا وقتی که علائم تولید مثل را از خود نشان دهند و قبل از این که با پرنده های ماده جفت گیری کنند. این مساله به ما اطمینان میدهد که رشد و شکل گیری بیضه ها به شکل طبیعی جریان خود را داشته است . کمبود ویتامین A,E و سلنیوم نیز می تواند منجر به بی نطفه بودن و نامساعد شدن شود .

6- سلامت
واضح است که پرنده های ضعیف و مریض امیدی برای تولید مثل ندارند. این شرایط نامطلوب در سلامتی می تواند ریشه در انگلهای داخلی داشته باشد مثل نماتدها 11 که یکی از عوامل اصلی در بی نطفه شدن و ناتوانایی پرندگان در تولید است . حضور کرم های انگلی هم میتواند پرنده را ناتوان کند چرا که اشتهای پرنده کم میشود و در ادامه باعث کمبود مواد مغذی و مورد نیاز بدن میشود . پرندگانی که در ظاهر به نظر سالم می آیند ممکن است دچار بیماریهای مزمنی باشند که میتواند کارایی آنها را در تولید مثل کاهش دهد . بیماری سل 12 ٬ اسپرژیلوس 13 (بیماری عفونی قارچی )٬کوکسیدوز14 بیماری انگلی مسری در دستگاه گوارش در تمام گونه های این پرنده یافت میشود . آسیب دیدگی هر یک از قسمت های بدن مثل بالها و سرو پاها میتواند به عنوان عاملی بازدارنده در تولید مثل باشد . همانطور که قبلاً گفتیم رنگ سیاه در بالهای پرنده نر به دلیل نبودن هورمون تولیدی در ارگان جنسی است . یک پرنده نر بالغ با پر های کاملاًمشکی که گاهی دارای فعالیت های جنسی شبیه به ماده است و از طریق کلوآک فعالیت میکند٬ قادر به تولید مثل نیست و یا ممکن است دچارعدم کارآیی دستگاه جنسی (شامل بیضه یا تخم راه)شود. عوامل آناتومی هم میتواند در بی نطفه بودن تاثیر بگذارد مثلاً انحراف در دستگاه تناسلی نر که در این صورت جفت گیری میسر نیست . پایین افتادگی یا جابه جایی در دستگاه تولید مثل به ندرت در فصل جفت گیری دیده میشود و یا در شرایط نامساعد هوایی ٬اما اگر این مساله ادامه پیدا کند ٬ ممکن است منجر به آسیب دیدگی آلت تناسلی شود .

برای مشاهده خبر ” عوامل موثر باروری شترمرغ ” لطفا کلیک نمایید .
شما میتوانید با عضویت در ” پیج بلدرچین مزرعه سبز ” از آخرین قیمت های بازار باخبر شوید.
عوامل موثر باروری شترمرغ

عوامل موثر باروری شترمرغ

عوامل موثر باروری شترمرغ

 

زادوولد یکی از قسمت های مهم  در مزرعه داری تجاری است ٬چه در سطح وسیع باشد و یا کوچک .جوجه شدن تخم ها بستگی به شرایط پرندگان مولد دارد .درصد تخم های بی نطفه در شتر مرغ مولد در مقایسه با پرندگان اهلی دیگر زیاد است . در حال حاضر میانگین تخم بی نطفه در آمریکا 42 درصد که این میزان در اروپا اندکی کمتر است . همین مسایل تاثیر فراوانی روی بازار فروش دارد . در این فصل به بحث در مورد عوامل موثر در بالا بردن باروری شتر مرغ می پردازیم که از لحاظ اقتصادی،تجاری حائز اهمیت است . مشکل ناباروری بیشتر حالت موردی دارد . این مشکل را میتوان بدون شکستن تخم مرغ ها تشخیص داد که روش آن را اصطلاحاً Canding می گوییم یعنی این که تخم را در مقابل نور قرار می دهیم . در این صورت تخم های بدون نطفه ٬شفاف دیده میشوند البته اگر در آن سلول تخم (germ cell) وجود نداشته باشد . روش تابش نور برای تشخیص نطفه دار بودن Canding   در روز چهاردهم انکوباسیون  صورت میگیرد . البته تشخیص تخمهای بی نطفه (که هیچ در آن سلول تخمی وجود نداشته )از تخم هایی که جنین در آن مرده است ٬مهم است . برای تشخیص این مطلب تخم ها باید پس از انکوباسیون به سرعت امتحان شوند .

برای نتیجه گیری بهتر باید در روز ششم یا هفتم پس از انکوباسیون یک بار مورد امتحان قر ار گیرد و سپس در روز چهاردهم . اگر از طریق Canding نتوانستیدبه خوبی تخم را مورد امتحان قرار دهید ٬ تمام تخم هایی که در پایان انکو باسیون جوجه نشده اند باید شکسته و مورد امتحان قرار گرفته و تقسیم بندی شوند .

1- نسبت نرو ماده

اگر چه نسبت یک نر به ماده (1:1) در وهله ی اول برای بارور سازی مناسب است اما سازگاری و پذیرش می تواند مشکل ساز باشد . نا سازگاری بین زوج ها ممکن است وجود داشته باشد . البته این وقتی است که شتر مرغ ها در انتخاب زوج خود آزاد نیستند اما این انتخاب که به شکل طبیعی صورت میگیرد گاهی در مزارع تجاری مقدور نیست . اما شخصی که مسئولیت مزرعه را دارد میتواند رفتارهای شتر مرغ را مشاهده کند و سازگاری آنها را تشخیص دهد . البته فراموش نکنیم که این کار وقت گیر است . نسبت نر به ماده می تواند 1:2تا 1:4 باشد . البته 1:4 چندان مطلوب نیست چون ممکن است شتر مرغ نر نتواند با همه ی آنها جفتگیری کند و همین مساله باعث افزایش تخم های بی نطفه می شود .

2- روش جفت یابی و جفت گیری
جدا از مساله نسبت نر و ماده ٬سیستم جفت بابی می تواند از عوامل موثر باشد . این سیستم را میتوان با توجه به تعداد نر ها در محوطه جفت گیری به 2 دسته تقسیم کرد:

الف ) سیستم تکی 10 :در این سیستم فقط یک شتر مرغ وجود دارد.

ب  ) سیستم اجتماعی :در این سیستم بیش از یک شتر مرغ نر وجود دارد . سیستم تکی موقعی مناسب است که بخواهیم سوابق باروری و زاد و ولد را برای فروش بعدی در خصوص شتر مرغهای نر خاص و یا یک گروه ثبت کنیم . مشکلی که در این سیستم ممکن است به وجود آید مساله انتخاب زوج است یعنی این که مثلاً شتر مرغ نر تمایل دارد با تعداد خاصی از پرنده های ماده جفت گیری کند .اگر این سیستم را اعمال کنیم و در آن مشاهده کردید که شتر مرغ نر با پرنده های خاص جفت گیری میکند و یا برخی پرنده های ماده او را نمی پذیرند باید شتر مرغ را عوض کنید . اگر چه همین کار هم خود می تواند باعث استرس و اضطراب شود و تخم گذاری را برای مدتی متوقف کند.

در مقابل سیستم تکی می توان از سیستم اجتماعی استفاده کرد تا از مشکلات مطرح شده در امان بود. در این مورد شتر مرغ های ماده در قلمروی شتر مرغ های نر حرکت میکنند و بدین ترتیب حق انتخاب خواهند داشت . به خاطر داشته باشید که شتر مرغ های نر پرخاشگر هستند و بسیار متمایل به جنگجویی هستند . حد اقل تا زمانی که قلمرو خود را مشخص کنند (مرزهای فیزیکی بین این قلمرو ها وجود ندارد بلکه شتر مرغهای نر آنرا میشناسند )٬ قرار دادن تعداد زیادی شتر مرغ نر ممکن است باعث افزایش درگیری در بین شترمرغها شود و باروری کم شود . با توجه به اندازه محوطه ٬قرار دادن 3یا4 شتر مرغ نر در هرقسمت مطلوب است . این تعداد را میتوان در محوطه های بزرگ افزایش داد (برای اطلاعات بیشتر به  فصل بعدی مراجعه کنید ).

3- سن پرنده های مولد
سن در تخم گذاری و میزان نطفه د ار بودن و مساعد بودن برای مولد شدن یک پرنده بسیار مهم است . گر چه پرندگان نر جوان شرایط ظاهری مولد بودن را از خود نشان می دهند اما به خوبی قادر به جفت گیری و تولید نیستند .

همانطور که قبلاً هم گفتیم فصل تولید حدوداً 6 تا 8 ماه طول می کشد و زمان بندی بستگی به عرض جغرافیایی و نیمکره  شمالی یا جنوبی دارد .در اوایل دوره  جفت گیری ٬بی نطفه بودن و نامساعد بودن تقریباً موردی عادی است . چون جنس ماده 7 تا 14 روز قبل از جنس نر قابلیت تولید پیدا میکند . در هر فصل تولید نطفه دار بودن در اواسط تخم گذاری  به اوج خود می رسد و پس از آن کاهش می یابد . تعداد تخم های بدون نطفه که در آخرین دوره ی تخم گذاری تولید شوند بیش تر از تعداد ی است که در اوایل فصل تولید شده اند .بنابراین نطفه دار بودن با بزرگتر شدن پرندگان در تمام فصل افزایش می یابد . این مطلب تا وقتی که به زمان اثبات برسد ادامه دارد (یعنی زمان ثباتی که پس از رشد حاصل میشود)سپس تا چند سال بعد این حالت کاهش می یابد . دلیل این کاهش را می توان کم شدن قدرت کاهش میزان جفتگیری و کاهش تولید اسپرم دانست . در جاهایی که در مزرعه داری مناسب است ٬مساعد بودن و نطفه دار شدن در پرندگان از پنجمین تا بیستمین فصل جفتگیری بسیار بالاست .

 

برای مشاهده خبر “ کاهش هزینه پاکسازی سالن ” لطفا کلیک نمایید .
شما میتوانید با عضویت در ” پیج بلدرچین مزرعه سبز ” از آخرین قیمت های بازار باخبر شوید.
کاهش هزینه پاکسازی سالن

کاهش هزینه پاکسازی سالن

کاهش هزینه پاکسازی سالن

 

در نظر گرفتن راهی جدید برای تمیز کردن دستگاه های مرغداری می تواند زمان و هزینه را ذخیره نماید و همچنین تولید نیز افزایش داشته باشد.
پاکسازی و ضدعفونی سیستم های پرورش مرغ نیازی روزانه است اما هزینه هایی نیز به دنبال دارد. این هزینه ها نه تنها شامل سرمایه گذاری بر روی دستگاه ها و جایگزینی تجهیزات می شود بلکه شامل زمان و تاثیر آن بر روی کارگران نیز می شود.
عملیات متعددی باید به عنوان بخشی از برنامه سلامت و پاکیزگی انجام شود که شامل زدودن آلودگی از هرگونه جسم جامد، شست و شو و برس زدن همراه با مواد پاک کننده، آب کشی و ضدعفونی می شود. لوازم و تجهیزات که معمولا  برای این کار استفاده می شوند سنگین هستند، استهلاک بیشتری دارند و تاثیراتی بر روی کارگران می گذارند.
نمونه هایی از دیگر بخش ها وجود دارد که در آن ها عملیات پاکسازی با بازدهی بیشتری انجام می شود، مثلا نحوه کار کارواش. نحوه شست و شو که در کارواش مورد استفاده قرار می گیرد می تواند در سیستم های پاکسازی مرغداری نیز اعمال شود و در نتیجه بازدهی بیشتری را به همراه داشته باشد.

طراحی رتناوبی

معمولا دستگاه های پرورش طیور به شلنگ های متصل به دیواری وابسته هستند که مخصوص کارهای سنگین است که نیازمند پیچیدن به دور دستگاه و سپس برگرداندن آن به محل اولیه بعد از پاکسازی است.
این شلنگ ها به دلیل سنگین بودن به سختی برای تمیز کردن جدا می شوند و در نتیجه استهلاک آن ها در زمان پیچیدن و استفاده کردن افزایش می یابد و بعد از پاک کردن رد آن ها نیز باقی می ماند.علاوه بر این، تلمبه شلنگ نیز در زمان افتادن روی زمین آسیب می بیند.
حال آن که کارواش ها بر بسیاری از این مشکلات غلبه کرده اند و می توانند به عنوان نمونه برای دستگاه های پرورش طیور استفاده شوند. معمولا کارواش ها فشرده هستند، طراحی آن ها به طور موثر انجام شده است، شلنگ آن ها ساختار محافظی دارد که نمی گذارد شلنگ، زمین را گرم کند و پایه هایی دارد که امکان چرخش 360 درجه ای شلنگ را به راحتی، به سرعت و با امنیت می دهد. شلنگ های کارواش سبک هستند و از لوازم بادوام ساخته شده اند.
به علاوه، هر یک از عملیات کارواش زمان مخصوص به خود را دارد.

کاربرد کارواش در روند پرورش مرغ
فرایندهای مورد استفاده در کارواش می تواند در روند پرورش طیور نیز به ترتیب مراحل زیر انجام شود:
1.در هر کدام از بخش های مرغداری، تیرآهن بال پهن با بالاترین کیفیت بین دو دیوار موازی نصب نمایید.
2.یک بازوی دستی دارای پایه گردان بر روی تیرآهن بال پهن نصب نمایید، درست شبیه جرثقیل هایی که برای پل استفاده می شود.
3.پایه، شلنگ را نگه می دارد، این شلنگ شبیه شلنگ هایی است که در سیستم های شست و شوی پرفشار استفاده می شود. برخلاف شلنگ های سنگین که اغلب در مرغداری ها استفاده می شود، این شلنگ ها بسیار سبک هستند. این پایه دارای مکانیسم جمع کننده شلنگ است و این اطمینان وجود دارد که شلنگ هرگز با زمین دستگاه پرورش طیور برخورد نخواهد داشت و در نتیجه آسیب کاهش می یابد.
4.انتهای این شلنگ ها دارای تلمبه هایی مشابه تلمبه هایی است که در شست و شوهای پرفشار استفاده می شود. این نوع تلمبه بسیار سبک است و طراحی آن به گونه ای است که استفاده کنندگان به راحتی به قسمت های مختلف تجهیزات یا بخش های مختلف دستگاه پرورش طیور دسترسی دارند، بدون آن که خیلی به این دستگاه ها نزدیک شوند.
5.یکی از دو شلنگ، آب را تامین می کند که دمای آب می تواند با محیط برابر باشد و یا گرم باشد، در حالی که شلنگ دیگر دارای برس مخصوصی است که به طور اتوماتیک ماده پاک کننده را می ریزد.
6.روی هر کدام از دیوارهای موازی قسمتی برای نگه داشتن تلمبه ها در زمانی که استفاده نمی شوند تعبیه می شود.
7.بعد از آن که زمان لازم برای هرکدام از کارهای مختلف پاکسازی در نظر گرفته شد، می توان زمان سنجی را تنظیم کرد تا نشان دهد که کارهای پاکسازی در زمان لازم انجام شده است.
استفاده از سیستم کارواش در عمل
بعد از آن که کارهای مربوط به پرورش جوجه تمام شد، نظافت چی ها باید تمامی لوازم جامد را که در تجهیزات، دیوارها و کانال ها یا زمین به کار رفته است، پاک کنند.
بعد از پایان این مرحله، یکی از کارگران شروع به شستن هر قطعه از تجهیزات می کند و همزمان کارگر دیگری وسایل را با ماده شوینده برس می زند.
بعد از اتمام این کار، کارگر اول ماشین آلات و دیگر وسایل را آبکشی می نماید. در پایان، کارگر دیگر ماده ضدعفونی کننده به وسایل می زند.
سپس این دو کارگر به بخش دیگر مرغداری برای پاکسازی می روند. میزان کارهای گروهی به اندازه زمین مرغداری و همچنین تعداد تجهیزاتی بستگی دارد که در بخش های مختلف باید پاکسازی شوند.
با کنار گذاشتن این روند پاکسازی معمول و انجام آن بر اساس عملکرد کارواش ها می تواند زمان لازم برای تمیز کردن بخش، و همچنین میزان آب و ماده پاک کننده مورد استفاده را کاهش دهد.
علاوه بر این، هزینه تعویض شلنگ ها و تلمبه های شلنگ نیز کمتر است زیرا سایش و کوبش آن ها بر روی زمین مرغداری بسیار کم است.

 

 

برای مشاهده خبر ” بیماری تاول بالشتک ( قسمت دوم ) ” لطفا کلیک نمایید .
شما میتوانید با عضویت در ” پیج بلدرچین مزرعه سبز ” از آخرین قیمت های بازار باخبر شوید.
بیماری تاول بالشتک ( قسمت دوم )

بیماری تاول بالشتک ( قسمت دوم )

بیماری تاول بالشتک ( قسمت دوم )

 

مکمل های خوراک گیاهی با فعالیت های آنتی اکسیدانی خود، به تقویت دیوارۀ روده کمک می کنند.
روغن های ضروری – بسته به ساختار شیمیایی شان – ظرفیت آنتی اکسیدانی خود را از دو طریق ارتقا می بخشند:
1.از طریق تحریک آنزیم های آنتی اکسیدان درونی و سنتز .
2.از طریق جستجو در میان اکسیژن های واکنش پذیر.

از آنجائیکه اکسیژن های واکنش پذیر مازاد به بافت روده ای آسیب می زنند، جستجو در میان این مولکول های واکنش پذیر منجر به کاهش التهابات روده ای می گردد و در نتیجه سلامت روده ای منجر به کاهش بروز پدیدۀ نشت روده ای و به دنبال آن کاهش عارضۀ زخم های کف پا در طیور می گردد.
تنها بستر کاهی مرطوب مرغداری منجر به بروز عارضۀ زخم های کف پا نمی گردد بلکه انتشار گاز آمونیاک نیز به دلیل وارد کردن آسیب به دیوارۀ پوستی در بروز این عارضه نقش مهمی دارد.
گاز آمونیاک که از تجزیۀ پروتئین خوراکی و اسید آمینه به وجود می آید، در کبد پرنده با سم زدایی تبدیل به اسید اوریک شده و سپس از طریق کلیه ها دفع می گردد. اوریک اسید دفع شده، توسط آنزیم های باکتریایی ادرار تبدیل به اوره می شوند و متعاقباً اوره باز هم توسط آنزیم های باکتریایی اوره آز تجزیه می شود؛ گاز آمونیاک در این واکنش آزاد می گردد. این باکتری تغییر یافته برای آزاد سازی آمونیاک به اکسیژن، گرما و به ویژه آب نیاز دارد.

راه حل کاهش انتشار گاز آمونیاک در مرغداری ها چیست ؟
راه حل، استفاده از مکمل های خوراکی گیاهی برای سرکوب فعالیت باکتری های تجزیه شوندۀ گاز آمونیاک مشروط بر استفاده از “ساپونین ها” می باشد:

ساپونین، متابولیت های ثانویۀ گیاهی از (به عنوان مثال) پوست درخت صابون هستند که با مهارسازی فعالیت باکتریایی اوره آز، سرعت شکل گیری گاز آمونیاک را کاهش می دهد.
بنابراین می توان گفت مکمل های خوراک گیاهی نقش پر رنگی را در پیشگیری از بروز زخم های کف پای طیور ایفا می کنند.
راه حل شما برای کاهش میزان رطوبت بستر کاهی طیور چیست؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

برای مشاهده خبر “ بیماری تاول بالشتک ( قسمت اول ) ” لطفا کلیک نمایید .
شما میتوانید با عضویت در ” پیج بلدرچین مزرعه سبز ” از آخرین قیمت های بازار باخبر شوید.
بیماری تاول بالشتک ( قسمت دوم )

بیماری تاول بالشتک ( قسمت اول )

بیماری تاول بالشتک

در برخی کشورها، عدم وجود زخم ها و ضایعات در کف پای طیور، معیاری برای سنجیدن رفاه طیور محسوب می گردد. به علاوه، مصرف پای طیور در اکثر کشورها رایج است. بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که ظهور زخم در کف پای طیور مساویست با خسارات و زیان در مرغداری. اما این زخم ها چگونه بروز می کنند؟ هنگامی که زخم ها به مدت طولانی در معرض بستر کاهی مرطوب مرغداری قرار می گیرد، تَرَک های ریزی در لایه های زیرین پوستی ظاهر می شوند که مکان مناسبی برای هجوم باکتری هایی مثل استافیلوکوکس اورئوس می شود. علاوه بر این، گاز آمونیاک نیز به لایه های بالایی پوست نفوذ کرده و روند پوسیدگی ظاهری ضایعات را تسهیل می بخشد. در مراحل پیشرفته تر، باکتری منجر به التهابات دردناک، جراحات عمیق، و آماس پا می گردد. یکی از تبعات آن اینست که تغییراتی در رفتار و عملکرد پرنده دیده می شود و با کاهش تحرّک پرنده، میزان تغذیۀ او نیز کاسته می شود. نهایتاً به دلیل تماس مداوم التهابات با بستر کاهی مرغداری، باکتری و عفونت به سایر طیور هم منتقل می شود – چرخۀ خطرناکی که بایستی هر چه زودتر قطع گردد.

رطوبت بستر کاهی مرغداری ناشی از سوء مدیریت است که متعاقباً اختلالاتی مثل استرس طیور، مشکلات روده ای و گوارشی و تغذیه ای به دنبال خواهد داشت. مدیریت در تغذیۀ خوب و به اندازۀ طیور، در کاهش رخداد بستر کاهی مرطوب بسیار مؤثر است و متعاقباً خطر ضایعات کف پا هم طیور را تهدید نخواهد کرد. اگر چه تدابیر جدید مدیریتی، مثل تغذیۀ طیور با پلت باعث می شود که حجم عمده ای از مواد مغذی وارد بدن آنها شود و همچنین میزان مصرف خوراک را بالا می برد اما در مقابل، عطش بیشتری را هم به دنبال خواهد داشت. در سال های اخیر، به دنبال افزایش تغذیۀ طیور با خوراک خشک و فشرده، میزان مصرف آب نسبت به غذا افزایش یافته است. ایجاد هر گونه تغییراتی در ذخائر مواد مغذی بدن بر روی دفع آب بدن تأثیرگذار است: غذارسانی بیش از حد مورد نیاز بدن منجر به افزایش دفع فضولات و متعاقباً دفع آب بدن می گردد. در نتیجه، یک رژیم غذایی متعادل با نیازهای طیور می تواند بر روی کیفیت مطلوب بستر کاهی طیور تأثیرگذار باشد.
صحت و سلامت کامل روده ای از عوامل مؤثر در کاهش میزان رطوبت بستر کاهی و به دنبال آن پیشگیری از وقوع عارضات کف پای طیور است. سلامت روده نیز متأثر از رژیم غذایی است. به عنوان مثال، مواد غذایی با قابلیت هضم پایین منجر به افزایش انباشت غذایی و فعالیت میکروبی در رودۀ کوچک و رودۀ کور می گردد. علاوه بر این، از آنجائیکه برخی میکرو ارگانیسم های روده به تجزیۀ اسیدهای صفراوی می پردازند، فعالیت های باکتریایی رودۀ کور منجر به اختلالات چاقی و جذب چربی ها می گردد و در جذب مواد مغذی با بدن میزبان به رقابت می پردازند. گوارش میکروبی در روده ها منجر به تولید متابولیت سمّی، آمین های بیوژنیک و گازهای آمونیاک آزاردهنده ای می گردد که آنها هم به نوبۀ خود به دیوارۀ روده حمله می کنند و منجر به بروز سندروم نشت روده می شوند. در چنین شرایطی، انسجام بافت روده ای کاهش می یابد و منجر به اسهال اسمزی و متعاقباً دفع مقدار زیادی از آب بدن از طریق مدفوع می گردد.

برای مشاهده خبر ” مهار کمپیلوباکتر ( قسمت دوم ) ” لطفا کلیک نمایید .
شما میتوانید با عضویت در ” پیج بلدرچین مزرعه سبز ” از آخرین قیمت های بازار باخبر شوید.